Adatkezelés

Adatkezelési Tájékoztató

Dr Berényi Anna bőrgyógyászati- és dr Borbás József sebészeti magánrendelése
felől érdeklődők részére.
Fogalmak:

1. BEVEZETÉS
Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Szolgáltatásunkat az Alfaderm Egészségügyi és Szolgáltató Kft.
5000- Szolnok,Nefelejcs u. 12. keretén belül nyújtjuk.
Név: Alfaderm Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Nefelejcs u.12.
Cégjegyzékszám:16-09-005395
Adószám:11508289-2-16
Bankszámlaszám:117455004-20072650
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Nefelejcs u. 12.
e-mail cím: borbas.jozsef5@upcmail.hu
Honlap: www.drborbasj.hu
www.drberenyi.hu
Telephelyek:
5000 Szolnok, Arany J. 8. fsz.
5130 Jászapáti, Petőfi S. u.2-4. Orvosi rendelő
5540 Szarvas, Deák F. u.2. Orvosi rendelő
Az Alfaderm Kft., Szolgáltató, kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Fogalmak:

1. adatkezelés:
személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,törlés,illetve megsemmisítés.

2. személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre „érintett”
vonatkozó bármely információ,azonosítható az a természetes személy, közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító ,pl.név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy,közhatalmi szerv,ügynökség vagy
bármely egyéb szerv,amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

4. harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy ,közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv,amely nem azonos az érintettel,az adatkezelővel,az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak,

5. IPcím:
az IP cím olyan számsorozat,mellyel az internetre fellépő felhasználók
számítógépei,mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.A meglátogatott oldalak címe,
valamint a dátum alapján az érintett nem azonosítható,de a regisztráció során megadott
adatokkal összekapcsolva az érintettről következtetések levonhatók.

Az adatkezelés alapelvei
Az Alfaderm kft, mint Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében,kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Szolgáltató mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:
-a személyes adatokat jogszerűen, átláthatóan és tisztességesen kezeli
-a személyes adatokat csak meghatározott,egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon
-a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak
-gondoskodik róla,hogy a személyes adatok pontosak,szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse
-a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
-a személyes adatokat oly módon kezeli,hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével , véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és
az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 rendelete alapján készült és összhangban van:
-2011.évi CXII.törvény –az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról-infótörvény
-2000évi C.törvény-a számvitelről
-2003.évi C.törvény –az elektronikus hírközlésről
-2013.évi V.törvény –a Polgári Törvénykönyvről
-az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997.évi XLVII.Törvény,továbbá
-az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997.(XII.21.)NM rendelettel.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
Az Alfaderm kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyekről külön értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés időtartama:törvényi előírás alapján –az adatfelvételtől számított legalább 30 évig.
Egyéb adatkezelések:
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatok felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket,hogy a bíróság,az ügyészség,a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság,a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása,adatok közlése,átadása illetőleg iratok rendelkezésre bocsájtása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az Alfaderm kft,mint Szolgáltató a hatóságok részére, amennyiben a hatóság pontos célt és az adatok körét megjelölte,személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. ADATVÉDELMI JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az Ön jogai:
A GDPR 15-20 cikkei alapján Ön jogosult arra,hogy az Alfaderm kft.mint Szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében:
-a személyes adatokhoz hozzáférjen
-a személyes adatok helyesbítését kérje
-a személyes adatok törlését kérje
-a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje
-tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen
-a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa,amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
-amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor,úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Hozzáférés joga:
Ön jogosult arra,hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra,hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon,valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

Helyesbítés
Ön jogosult arra,hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a pontatlan személyes adatokat,valamint,hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.

A törléshez való jog(elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes
adatokat,ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
-a személyes adatokra már nincs szükség
-ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül,és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja
-ha a személyes adatokat az Alfaderm,mint Szolgáltató jogellenesen kezelte
-ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell

Az adatokat az Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok
valamelyikéből szükséges:
1. a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
2. a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából !
( egyenlőre több jogszabály tiltja a törlést )
3. jogi igények előterjesztéséhez ,érvényesítéséhez,illetve védelméhez szükséges

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alfaderm kft,mint Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
-Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik,amely lehetővé teszi hogy a bm ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
-az adatkezelés jogellenes , és Ön ellenzi az adatok törlését,és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását
-Ön tiltakozott az adatkezelés ellen ,ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik amíg megállapításra nem kerül , hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Alfaderm kft. jogos érdekén alapuló kezelés ellen.Ebben az esetben az Alfaderm kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább,kivéve,ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti,Ön jogosult arra,hogy személyes
adatait tagolt,széles körben használt,géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult
továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Alfaderm kft. közvetlenül továbbítsa egy másik
adatkelő részére, ha:
-az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek
-és az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére
informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor

Jogorvoslat
Jogorvoslati lehetőséggel,panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.:5.
Tel.:061 391 1400
Fax:0613911410
Honlap:http//www.naih.hu
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu